Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

reloveution
3019 51d9
Reposted fromlordfish lordfish viaanuszka anuszka
reloveution
reloveution
reloveution
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
reloveution
6595 473a 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
reloveution
8800 3252 500
Reposted fromfungi fungi viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
reloveution
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
reloveution
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viadancingwithaghost dancingwithaghost
1569 d7b5
reloveution
reloveution
reloveution
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
reloveution
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
reloveution
reloveution
9296 607e 500
reloveution
9298 bc94 500
reloveution
reloveution
2948 d159 500
pizga złem
Reposted fromkitana kitana viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl