Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

reloveution
8400 f27c 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viaelentarie elentarie
reloveution
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
reloveution
6647 8ddc
Reposted fromPMSLweb PMSLweb viaelentarie elentarie
reloveution
8497 63da 500
Reposted fromfungi fungi viaelentarie elentarie
reloveution
Reposted fromgruetze gruetze viabananaapple bananaapple
reloveution
reloveution
Reposted fromgruetze gruetze viaelentarie elentarie
reloveution
reloveution
1940 218b 500
Reposted fromfungi fungi viaelentarie elentarie
reloveution
reloveution
4007 c934
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
reloveution
6448 3986 500
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaelentarie elentarie
reloveution
Kiedyś czytałem wywiad z jakimś profesorem, pojawiło się w nim zdanie, że mając dwadzieścia lat, ma się wrażenie, że wszystko zaraz się zacznie. Tekst kończył się stwierdzeniem tego profesora:
- I wie Pan co? Mając siedemdziesiąt lat myśli się tak samo.
http://volantification.pl/2015/04/15/nie-jestesmy-przygotowani-na-trwale-zwiazki
Reposted fromohshit ohshit viaelentarie elentarie
reloveution
3424 dcb1 500
Reposted fromuoun uoun vianatex natex
3516 6a14 500
Reposted frommoreshadows moreshadows vianatex natex
reloveution
Reposted fromoctober84 october84 vianatex natex
reloveution
5824 6644 500
Reposted fromberry-girl berry-girl vianatex natex
reloveution
5814 f34d 500
Reposted fromberry-girl berry-girl vianatex natex
reloveution
5811 c5bf
Reposted fromberry-girl berry-girl vianatex natex
reloveution
6088 49f4 500
Reposted fromstarwars starwars viaberry-girl berry-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl