Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi viaelleri elleri
reloveution
9465 dd67
Reposted frommhorrighan mhorrighan viadk-duende dk-duende
reloveution
6967 46e2 500
reloveution
6967 46e2 500
reloveution
Reposted fromFlau Flau viakerio kerio
reloveution
6775 c490 500
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn
reloveution
6901 59c6 500
doktor któż
reloveution
4559 0356
Reposted fromkjuik kjuik viaprincess-carolyn princess-carolyn
reloveution
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
reloveution
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaanjove anjove
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaanjove anjove
reloveution
reloveution
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanjove anjove
reloveution
6346 3dd3
Reposted fromGIFer GIFer viasofias sofias
reloveution
Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viaanjove anjove
reloveution
reloveution
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
reloveution
Reposted fromFlau Flau viaMrLokaty MrLokaty
reloveution
reloveution
Reposted fromFlau Flau viaMarcoDW MarcoDW
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl