Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

reloveution
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
reloveution
reloveution
6688 3752
Reposted fromhare hare viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution
7679 66cf 500
Reposted fromfantik fantik viaprimeval primeval
reloveution
reloveution
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viafabulous-lazy fabulous-lazy
reloveution
3435 1165
reloveution
7184 420e 500
Reposted fromhagis hagis viawonderfulnature wonderfulnature
reloveution
7187 7bfb 500
Reposted fromhagis hagis viawonderfulnature wonderfulnature
reloveution
reloveution
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
— św. Augustyn z Hippony
reloveution
Bogu nie wolno zmieniać biegu rzeczy, które pędzą związane łańcuchem przyczyn.
— Seneka Młodszy
reloveution
6265 fb29 500
reloveution
6261 ea68
reloveution
6125 1c81 500
Reposted fromTamahl Tamahl viadancingwithaghost dancingwithaghost
reloveution
4729 c8c9 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
reloveution
7755 127c 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
reloveution
1772 685d 500
Reposted fromLittleMe LittleMe viairmelin irmelin
reloveution
6596 e649 500
illustrator Kazuaki Horitomo
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viairmelin irmelin
reloveution
Dawniej dziewczęta rumieniły się, gdy się wstydziły. Dziś wstydzą się, że się rumienią.
— Właśnie.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl