Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

reloveution
1359 73c4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaatranta atranta
reloveution
6066 2682
Reposted from4777727772 4777727772 viaatranta atranta
reloveution
reloveution
reloveution
reloveution
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaatranta atranta
reloveution
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viaatranta atranta
reloveution
1195 3d88 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
reloveution
9042 0767
Reposted fromcasanovared casanovared viajunior13 junior13
reloveution
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viajunior13 junior13
reloveution
Reposted fromlouve louve viajunior13 junior13
reloveution
Reposted fromcheg00 cheg00 viajunior13 junior13
reloveution

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viajunior13 junior13
reloveution
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viajunior13 junior13
reloveution
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viajunior13 junior13
reloveution
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viajunior13 junior13
reloveution
Reposted fromu-dit u-dit viajunior13 junior13
reloveution
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajunior13 junior13
reloveution
1058 d9f2 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viabercik bercik
reloveution
2587 9731 500
Reposted fromzciach zciach viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl